Autorització per fer un estudi d'optimització amb dades horàries

S'ha d'adjuntar una factura (amb totes les pàgines) de la llum en format PDF o imatge. Amb un màxim de 4MB
Autoritzar